RECOL·LECCIÓ D’INFORMACIÓ I MOSTRES DE TÓRTORA DEL PAIS PER A L’ESTUDI DE L’ORIGEN DE LES SEVES POBLACIONS

L’Àrea d’Activitats Cinegètiques (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) en col·laboració amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya han posat en marxa un estudi que té per objectiu  conèixer l’origen geogràfic de les tórtores del país que es cacen a Catalunya, a partir de l’anàlisi d’isòtops estables de les plomes de l’ala.

Fins fa poc, la única manera de poder estudiar la procedència dels ocells era mitjançant la recuperació d’anelles, metodologia que presenta limitacions ja que per aconseguir una mida mostral gran, requereix una important inversió de temps, sovint durant molts anys d’estudi. Una alternativa eficaç, desenvolupada durant els darrers anys, és l’anàlisi d’isòtops estables. Aquesta tècnica es basa en l’estudi de la relació d’isòtops estables que hi ha en l’ambient, ja que la proporció d’isòtops en l’ambient varia en funció de la latitud i la longitud. Els organismes absorbeixen els isòtops a través de l’alimentació, i en el cas dels ocells aquesta proporció queda registrada a la ploma en el moment en que aquesta es forma. Així doncs, l’anàlisi de la proporció d’isòtops en ploma permet identificar, a grans trets, l’àrea geogràfica on era l’individu en el moment que es va formar la ploma.

L’anàlisi de les plomes de les tórtores caçades permetrà saber si aquestes s’han reproduït o nascut a Catalunya, o si provenen d’altres zones de reproducció del centre o nord d’Europa. Aquesta informació és clau per poder millorar la gestió, de  forma més adequada i sostenible.

Per tal de dur a terme aquest estudi és necessària la col·laboració del col·lectiu de caçadors, ja que l’estudi depèn de la recol·lecció de mostres de tórtores caçades. Els caçadors que vulguin col·laborar, hauran de seguir un senzill protocol.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i esperem que els resultats obtinguts permetin millorar la situació de la caça de la tórtora del país a Catalunya.

 

PROTOCOL A SEGUIR:

Sobre de recollida de mostres

  1. OBTENCIÓ DELS SOBRES DE RECOLLIDA DE MOSTRES: Si no has rebut una carta amb els sobres des del DARPA al ser una de les APC sel·leccionades, podràs recollir-ne a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
  2. Al finalitzar la jornada de caça, caldrà omplir la informació requerida en el sobre per cada individu caçat*. S’utilitzarà un sol sobre per individu. En cas de requerir més sobres caldrà demanar-los a les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació..
  3. Una vegada omplerta la informació requerida al sobre, es tallarà l’ala de la tórtora pel punt on s’ajunta amb el cos (veure exemple en el sobre), i s’introduirà l’ala dins del sobre corresponent. Una sola ala per individu.
  4. Una vegada recollides totes les mostres de la temporada, els sobres hauran d’enviar-se conjuntament per correu o entregar-se a l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació corresponent.
  5. Posteriorment aquestes plomes s'enviaran a analitzar a un laboratori especialitzat, i un resum del resultats obtinguts serà enviat als caçadors col·laboradors. 

GUIA PER OMPLIR LES CARACTERÍSTIQUES DE LA TÓRTORA EN EL SOBRE:
(fotos extretes del ”Atlas de Identificación de las Aves de Aragón”)

  

 

* Les dades personals (nom del caçador) no seran difoses, només s’utilitzaran per posar-se en contacte amb el col·laborador en cas que sigui necessari aclarir dubtes que puguin sorgir sobre les mostres enviades.

CONTACTE:

Àrea d’Activitats Cinegètiques
C/ Doctor Roux 80, 08017 Barcelona
Telèfon: 93 567 41 33
e-mail: areacinegetica.daam@gencat.cat

 

Francesc Sardà i David Giralt
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Ctra. St. Llorenç de Morunys Km2, 25280 Solsona
Telèfon: 973 481 752
e-mail: francesc.sarda@ctfc.cat / david.giralt@ctfc.es