Knowledge / Books and manuals
Title:
Manual de bones pràctiques i accions demostratives per al control de soques afectades per Heterobasidion en aclarides i tractaments silvícoles. Software de suport al tractament i a la prevenció de l’afectació
Aquest manual vol ser una guia per entendre la malaltia que causa l’Heterobasidion i què cal fer per controlar-la. El manual està escrit en un llenguatge planer per fer-lo accessible a tothom, i pot ser material didàctic per a cursos d’enginyeria i capacitació forestal o com a document de consulta per a propietaris i tècnics. S’intenta introduir conceptes biològics i en cada apartat es fan apunts per justificar la importància del que s’ha explicat de cara a la gestió de la malaltia. A més, el manual identifica aquells punts en què no hi ha coneixements sobre aquesta malaltia en l’àmbit de Catalunya, ja sigui per diferències en aquelles espècies forestals normalment afectades o per les condicions ambientals particulars del nostre entorn. El primer apartat del llibre explica de manera síntetica conceptes claus de la patologia forestal i com s’apliquen a la malaltia causada per H. annosum. En els següents punts dos i tres es desenvolupen els conceptes introduïts en el primer apartat. El quart apartat es centra en els métodes de control de la malaltia.
Authors:
Oliva, J.
Year:
2022
ISBN:
Promoter Institution:
CTFC