El projecte BioMarkets neix d’una necessitat i alhora oportunitat territorial al Solsonès: l’Estratègia de Desenvolupament comarcal i respon i contribueix als REPTES dels sectors estratègics de la RIS3CAT de l’ALIMENTACIO i de l’ENERGIA i els RECURSOS i als del PO FEDER 2024-2020, entre d’altres Estratègies sectorials i territorials.

El Solsonès (amb prop de 1.000 Km2) és una comarca de gran riquesa en recursos naturals. Prop del 75% del seu territori és superfície agroforestal i el 18% conreus de secà. El territori disposa de teixit associatiu i empresarial consolidat, d’un Centre de Recerca punter R+D+i i en transferència tecnològica agroforestal, desenvolupament rural i millora de la competitivitat del sector, de reconegut prestigi internacional i amb més de 20 anys d’expertesa (CTFC), així com d’institucions públiques territorials (Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal, Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, Diputació de Lleida, PROMECO, ...) que enllacen la 4H del model d’innovació territorial de l’Estratègia RIS3CAT alhora de formular aquesta proposta de projecte PECT.

En aquest context inicial de valorització dels recursos naturals endògens i amb la fortalesa que el territori disposa dels agents necessaris de la 4H, sorgeix el REPTE de “crear” un ENTORN d’Innovació favorable per a l’experimentació, per tal de “promoure” un CANVI de TRANSFORMACIÓ territorial, amb una “mirada” especial als Bioproductes de la comarca com a recurs endogen, com a “motor de canvi”.

El projecte proposa desenvolupar un Nou Model en Xarxa col·laboratiu de bioproductes i crear un entorn “d’innovació” (Infraestructura i Equipament científico-tècnic) per a l’experimentació de nous itineraris en cadenes de valor dels bioproductes endògens (principalment bolets, tòfones, restes vegetals de diferents orígens, subproductes i residus de la fracció orgànica de l’abocador comarcal i plantes aromàtiques i medicinals). El projecte contempla el BioMarket_MeetingPoint per a realitzar accions de transferència i connectar cadenes de valor i s’acaba reforçant amb les Operacions BioLab PIRINEU i Observatori dels Recursos endògens, on BioMarkets farà un pas més, generant impacte en altres territoris de muntanya.

Durant l’execució del projecte, hi haurà una part més pràctica, d’implementació i d’experimentació en bioproductes però també el projecte contindrà una part més ESTRATÈGICA, mirant de despertar sensibilitats i dotar d’eines i recursos en Innovació social oberta col·laborativa cap a altres comarques de muntanya per crear un Grup Impulsor que traccioni aquest projecte supracomarcal de transformació en el model territorial. Conèixer quina és la disponibilitat i la potencialitat dels recursos endògens d’un territori serà també un altra dels reptes a treballar en el marc d’aquest projecte, basant-nos en una estratègia d’especialització Intel·ligent, de competitivitat i de sostenibilitat encarant els reptes i les necessitats del x. XXI en matèria de mitigació al cc, ús eficient i sostenible dels recursos naturals i millora del benestar i de les oportunitats laborals als territoris més desafavorits en zones de muntanya.


Formen part d’aquest projecte

Formen part d’aquest projecte les entitats participants beneficiàries: Consell Comarcal del Solsonès, com a entitat representant, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Diputació de Lleida, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida (PROMECO) i en qualitat d’entitats participants no beneficiàries, l’Ajuntament de Solsona i el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.


Objectiu estratègic

L’objectiu estratègic de BioMarkets és IMPULSAR EL PROCÉS DE TRANSICIÓ CAP A UN MODEL basat en la Bioeconomia a partir dels Recursos Naturals Endògens de la COMARCA com a VECTOR de cohesió social i generador de noves economies productives (CADENES DE VALOR) de VALOR AFEGIT.

El Projecte PECT BioMarkets té 5 Operacions (inclosa l’Operació 1 de Coordinació des del CC Solsonès).

Els objectius específics del projecte PECT són 3:

 • Promoure la transferència tecnològica i de coneixement al sector productiu i emprenedor de la comarca per impulsar aquest nou model territorial basat en la bioeconomia, generant noves cadenes de valor agregades i amb alt valor afegit orientades a diferents sectors líders (agricultura, farma, energia, …): COM? A través de l’Operació 2) iN-BIOXARXA
 • Crear un “Entorn d’Innovació i de KTT” (Espais BioTest) on poder realitzar proves concepte i desenvolupament de plantes pilot, prototipus de nous productes, processos i models organitzatius. COM? A través de l’Operació Lab_CT&BioMarkets_MeetingPoint
 • Connectar el coneixement i la transferència tecnològica que es generi al Solsonès cap a altres territoris de muntanya del Pirineu de Lleida receptius a incorporar aquesta estratègia i viceversa. Aplicar eines d’innovació social col·laborativa i altres recursos informàtics per identificar disponibilitats reals, potencials i iniciatives emergents entorn la Bioeocomia que puguin ser desenvolupades durant els propers anys, més enllà de la durada del PECT. COM? A través de les Operacions BioLab.PIRINEU i ORE Pirineu: Observatori dels recursos endògens de les comarques de muntanya.

Els principals productes del projecte són:
 • Catàleg de Serveis d’Assessorament i de transferència tecnològica orientat al sector i a l’emprenedoria
 • Fitxes de Nous Itineraris productius per introduir els bioproductes en zones de muntanya (principalment tòfones i plantes aromàtiques i medicinals –PAM_) com estratègia a la diversificació de rendes agràries i motor de canvi cap a una economia basada en recursos endògens amb alt valor afegit de cadena de valor
 • Model d’aprovisionament dels recursos endògens de la comarca
 • Infraestructura (Lab-Centre de Transformació punter) i un entorn d’Innovació científic-tecnològic (BioMarket_MeetingPoint) per a l’experimentació i fer R+D+i al voltant de la transformació i les noves cadenes de valor dels bioproductes de muntanya
 • Pla de viabilitat per a la introducció de bioproductes en comarques de muntanya
 • Serveis d’Innovació, desenvolupament i de transferència tecnològica (KTT) al voltant de la infraestructura científica (Lab-Centre de transformació)
 • Eines informàtiques creades especialment per a reforçar l’impacte i la transferència al sector  (Observatori dels recursos endògens dels territoris de muntanya, Plataforma BD per a la consulta i gestió d’informació de la disponibilitat i transformació dels bioproductes al Solsonès, Botiga “on line” de bioproductes i Software (Sistema de Suport a la Decisió, amb un motor de càlcul i algoritmes per escenificar diferents Models/Alternatives productives (en funció de les condicions edàfiques, climàtiques, selecció d’espècie productiva, expectatives econòmiques i financeres, rendiments, etc...) com a eina de suport al futur inversor o emprenedor.
 • Servei d’innovació oberta col·laborativa de 4H orientada a la transformació del model econòmic de les comarques de muntanya. Identificació d’iniciatives enfocades a la valorització dels recursos endògens i l’ús dels bioproductes com estratègia de desenvolupament territorial a la demarcació de Lleida

Operació 2
iN-BIOXARXA: Nou Model en Xarxa de bioproductes de muntanya

 

L’objectiu d’aquesta Operació és establir un Model col·laboratiu en Xarxa de Bioproductes de Muntanya. L’Operació s’organitza en 5 Actuacions que són el MITJÀ per assolir l’objectiu principal i alguns dels específics del projecte integrat PECT.

Les actuacions previstes en aquesta Operació estan orientades a posar a disposició el coneixement generat durant més de 20 anys pels equips tècnics i científics del CTFC orientat en els següents àmbits de coneixement:

 • tecnificació del conreu de la tòfona i de les plantes aromàtiques i medicinals
 • gestió forestal per a l’optimització de la producció de bolets
 • valorització del compost a partir de diferents orígens de biomassa (agrícola, forestal, indústria ramadera)
 • aprofitament i gestió sostenible de la mel, fruits del bosc, altres productes secundaris del bosc (NWFP)
 • tecnificació i valorització de la fusta més enllà de l’ús tèrmic

L’operació proposa treballar amb una visió de CADENA DE VALOR (producció/transformació/mercat) en la “gama” de bioproductes que la comarca disposa (com a recursos endògens) per a ser utilitzats i potenciats com a matèries primeres per generar un Nou Model de transformació territorial, que complementi i millori l’actual, a nivell d’incrementar la superfície destinada a aquests bioproductes com a complement als conreus tradicionals (cereal d’hivern, trumfos, pèsols, ...).

Aquest CANVI vindrà donat a través de la INNOVACIÓ (en productes, processos i models organitzatius) i també a través de la TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA i de CONEIXEMENT que posarem a disposició del sector i que en generarem de nou (procés que es retroalimentarà per sí mateix, en la mesura en que anem implementant el Model de transformació territorial).

Concretament, en aquesta Operació es treballarà en xarxa i co-construint el projecte integrat BioMarkets  amb  el  teixit  associatiu,  sector  primari  (propietaris  de  camps  agroforestals)  i
empresaris/emprenedors de la comarca.

ACT 1 - Definició del nou Model d'Aprovisionament dels bioproductes de muntanya al Solsonès

Definició del nou model d'aprovisionament dels bioproductes de muntanya del Solsonès. Diagnosi i Mapping de l'oferta potencial i real productiva que complementi i reforci en valor afegit al model actual productiu de cereal d'hivern, orientant una part de la superfície productiva de la comarca cap a la producció de PAM (plantes aromàtiques i medicinals) i tòfones, principalment. Requeriments, identificació d'àrees per al conreu, limitacions, idoneïtat i selecció d'espècies PAMS. Actuació relacionada i que compartirà sinèrgies a nivell tècnic amb les Operacions de la Diputació de Lleida i de PROMECO

ACT 2 - Nous Itineraris per als Bioproductes de muntanya. Accions de foment i promoció per a l'aprovisionament dels bioproductes. Accions de transferència tecnològica (KTT), Suport i Assessoraments (Servei d'extensió agrària) al teixit productiu i emprenedor de la comarca

Accions de foment i promoció per a garantir una massa crítica suficient d'aprovisionament de bioproductes. Superfícies públiques (ajuntaments de la comarca) i/o terrenys privats identificats i orientats cap aquesta transformació de model productiu. Tant les PAMS com les tòfones són dos tipologies de bioproductes que poden passar d'una recol·lecció silvestre, atomitzada i amb baix rendiment a tecnificar-se sota condicions de conreu i per tant amb majors productivitats i rendiments. Definició d'itineraris de tecnificació per al conreu d'aquests dos bioproductes d'acord amb les condicions climàtiques i geogràfiques del territori. Assessoraments i transferència de tecnologia i de coneixement al sector productor i emprenedor de la comarca amb l'objectiu de crear una "massa crítica" suficient d'aprovisionament d'aquests bioproductes d'alt valor afegit i així enllaçar amb la resta de la cadena de valor.

ACT 3 - Accions demostratives i de transferència tecnològica (KTT) en ESPAIS VIUS-TEST (BioTest): Instal·lació de camps demostratius de plantes "mare" i col·leccions silvestres de PAMS i Accions demostratives en plantacions de tòfona actualment amb alt rendiment a la comarca

El conjunt d'actuacions demostratives i de transferència tecnològica d'aquesta Actuació (ACT 3) tenen per objectiu donar a conèixer el potencial d'aquests recursos naturals endògens i dotar d'eines i de capacitació al sector per tal comunicar bones pràctiques d’instal·lació i de maneig d'aquests cultius, minimitzant els riscos (tecnològics, econòmics i d'entorn) al màxim.

A través d'aquesta Actuació (ACT 3), connectarem la primera baula de la cadena de valor (producció i aprovisionament de la matèria primera) amb la transformació i el mercat (Operació 2 CTFC), consolidant així i/o obrint nous nínxols de mercat per aquests bioproductes de muntanya de més valor afegit que els tradicionals, ja sigui sector agroalimentari o altres sectors com el de la farma, la cosmètica, el turisme gastronòmic, els agroquímics de base natural no fòssil.

 1. Camps de plantes mare (col·lecció d'espècies silvestres (BioTEST)
 2. Selecció d'aquelles espècies PAM que a priori, puguin adaptar-se bé a les condicions de cultiu per optimitzar produccions i rendiments i que tinguin una bona sortida comercial)
 3. Camps demostratius amb varietats comercials que puguin servir com a eina /catàleg de transferència tecnològica cap al sector (per ensenyar i difondre a aquest conjunt d’actors del territori (massa crítica) les oportunitats que ofereix aquest nou model productiu i de transformació territorial

directes (transferència de coneixement i de tecnologia) als propietaris agroforestals per millorar les produccions i els rendiments de les seves finques a partir de millorar la gestió forestal sostenible amb l'objectiu de producció micològica, promovent els vedats de bolets com a recurs natural a potenciar a   la
comarca.

ACT 4 -Estudi de mercat dels mioproductes de muntanya (escales: CAT, ES, EU), Pla d'Acció i Pla de viabilitat per a la implantació, consolidació i sostenibilitat del nou model de cadenes de valor dels bioproductes de muntanya com a contribució a la transformació econòmica del territori.

 

ACT 5 - Marc regulatori i Propostes de millora per al foment de la producció, transformació, mercat i governança dels bioproductes de muntanya

Operació 3:
Lab-CT&BioMarket_MeetingPoint: Centre de Transformació (Espai d’Experimentació/Planta pilot) i Espai d’Innovació dels mercats vinculats a les cadenes de valor (actuals i noves) dels bioproductes de muntanya: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

 

Aquest Centre de Transformació (CT) te per objectiu ser UNA INFRAESTRUTURA TÈCNICO-CIENTÍFICA
per CREAR un ENTORN d’INNOVACIÓ i de TRANFERÈNCIA TECNOLÒGICA de SUPORT A L’ECONOMIA
TERRITORIAL (de manera immediata al Solsonès, però també connectant amb altres comarques de muntanya (a través de les Operacions de la Diputació de Lleida –BioLab.PIRINEU i de PROMECO – Observatori dels Recursos endògens-).

Mitjançant aquestes Infraestructures científiques i tecnològiques, crearem un ENTORN d’Innovació “al Solsonès”, generant un “pol” d’atracció per comarques veïnes de muntanya o d’altres indrets de la geografia catalana, que vulguin transformar, experimentar i estar connectats a aquesta Xarxa d’Innovació territorial en Bioproductes amb la finalitat de millorar llur competitivitat i especialització territorial.

L’objectiu és donar servei i ser una eina real per fer transferència tecnològica (KTT), desenvolupament i innovació al voltant d'aquests nous bioproductes implantats a la comarca, per cercar nous nínxols de mercat i cadenes de valor i/o consolidar les existents, amb la voluntat que aquest Model pugui ser "escalable" a altres comarques de muntanya. Cal posar a disposició del sector a la comarca, d’equipament i infraestructura d’R+D+i puntera per tal que sigui una realitat aquesta transformació econòmica del territori i connectar així de manera integral les cadenes de valor, des de la producció, transformació i mercat de tots aquests bioproductes a promoure. Ha de ser un espai tan per donar servei als productors de forma gratuïta a través d’aquest projecte PECT però també ha de ser una Infraestructura d’R+D+i.

Alguns d’aquests serveis que l’espai d’experimentació oferirà seran:

 • Productors que vulguin transformar la planta seca en olis essencials o altres bioproductes d'alt valor afegit en nous bioproductes
 • Elaboració de corbes d'assecatge de les espècies PAM i de bolets a transformar, connectades a una demanda real de mercat més enllà del sector agroalimentari més tradicional
 • Servei de transferència tecnològica sobre processos de transformació del compost orgànic i/o altres matèries primeres d’origen orgànic en nous bioproductes d’alt valor afegit (àcids húmics i fúlvics) aplicats a la indústria agroquímica
 • Altres serveis tecnològics avançats

Però també aquesta “infraestructura científico-tècnica” servirà com Espai Test (planta pilot) per a realitzar Recerca, Innovació i Desenvolupament de manera continuada per tal que sigui en sí mateix un Model innovador de transformació territorial que es retroalimenti en nou coneixement i avanç tecnològic i pugui ser capdavanter i pionera en aquesta iniciativa territorial i sectorial com ara no n'hi ha cap altra a Catalunya i per contribuir a donar resposta als reptes del s. XXI en matèria de química verda, aliments funcionals i saludables i productes de proximitat (economia circular), tot vinculat a una estratègia d'aprofitament sostenible de recursos naturals endògens de la comarca davant d'altres fonts de naturalesa fòssil. Aquest Centre operatiu de transformació i de meeting point tecnològic tindrà la funció de transformar els bioproductes (PAMS, bolets, compost, principalment però no exclusivament) més enllà de productes comodity en d'altres de més valor afegit (com per exemple: productes derivats dels composts i dels humats a partir de la valorització de les restes de fracció orgànica de l'abocador comarcal, com també bioproductes d'alta gama a partir de la destil·lació i la biorefineria de plantes aromàtiques i medicinals)

 

5 ACTUACIONS incloses dins l’Operació Lab-CT&BioMarket_MeetingPoint del CTFC

ACT 1 - Lab_d'Experimentació i de KTT: Centre de Transformació (CT) de bioproductes de muntanya

Aquest Espai Test_Lab d'Experimentació (Planta pilot) inclou una Biorefineria: planta pilot termoquímica de valorització de diferents tipus de matèries vegetals/orgàniques, amb diferents línies d'operacions. La biorefineria que es vol instal·lar és una planta termoquímica de valorització de diferents tipus de matèries orgàniques, principalment d’origen vegetal. És una planta robusta, que permet acceptar diversitat de material orgànic “a testar” canviant només les condicions d’operació. Productes per valoritzar: (1) la fracció líquida amb l'obtenció de productes químics de valor afegit (antioxidants, vanil·lina, levoglucosan, àcid acètic, altres àcids carboxílics, etc.); (2) fracció sòlida (coneguda com a biochar), potencial com a vector energètic, com a biofertilitzant o com a carbó actiu un cop aplicat un procés d’activació del carbó obtingut; i (3) fracció gas, que es pot utilitzar com a energia per al propi procés de piròlisi o per l’assecatge de la biomassa/matèria orgànica.

L'altra infraestructura científico-tecnològica serà un Assecador versàtil i multiús (per a assecar tan bolets, i planta aromàtica i medicinal principalment), una Destiladora (per obtenir olis essencials d'alt valor afegit) i un Extractor (per obtenir extractes diversos a partir de la transformació de les PAMS, els bolets, les tòfones o dels productes húmics) amb un funcionament a partir d'energies renovables (solar i biomassa, principalment).

L'edifici d'R+D+i concebut com infraestructura i equipament de recerca, destinat a finalitats tècnico- científiques ha de servir per donar resposta a les demandes del sector i ser un "equipament/instrumental científic" estratègic per enllaçar i connectar la cadena de valor d'aquests bioproductes cap a mercats emergents (com els de la química verda o els dels agroquímics naturals) a banda dels més tradicionals (agroalimentari, cosmètica, farma, ..) com també servirà per retroalimentar en nou coneixement i transferència tecnològica a partir dels resultats que es generin durant l'execució del PECT, re-introduint millores tan en innovació de procés o d'outputs en els resultats obtinguts a l'hora de desenvolupar nous bioproductes d'alt valor afegit.

El conjunt d’aquestes infraestructures científiques continuarà funcionant i operativa més enllà de la
vigència d’execució del PECT i NO està previst que generi ingressos.

ACT 2 – Activitats i Tasques experimentals, R+D+i associades i vinculades amb el LAB_Centre de transformació dels bioproductes de muntanya

S'inclouen totes les subaccions i tasques vinculades a oferir serveis tecnològics avançats gratuïts finançats a través d’aquest projecte PECT, de transferència tecnològica al sector productiu dels bioproductes, a fer recerca experimental al voltant dels bioproductes i els processos de transformació, rendiments associats i procediments d'extracció, entre d'altres aspectes metodològics.

Pel que fa a l’experimentació amb les plantes aromàtiques i medicinals (PAM) és important posar en valor que les PAM s’utilitzen com a matèria primera en sectors molt variats com l’alimentari (infusions, condiments, aromes), medicinal (herboristeria, fitomedicaments, aromateràpia, cosmètica) o perfumer (perfums, ambientadors, decoracions) . La forma més habitual de trobar-les al mercat és com a herba seca, oli essencial o extractes. Per arribar a produir aquesta matèria primera cal seguir unes pautes de producció que inclouen des del cultiu fins a la transformació de la planta recol·lectada.

Així doncs, en aquest tipus de producció agroalimentària, el cultiu sempre va lligat a la transformació: assecatge per obtenir herba seca, destil·lació per arrossegament de vapor d’aigua per obtenir olis essencials i extracció amb solvents per obtenir extractes i ambdues operacions (cultiu i transformació) han d’estar perfectament encaixades i dimensionades.

 

ACT 3 - BIOMARKET_MeetingPoint: Espai d’innovació per accions de Transferència (KTT), promoció/màrketing de mercats tradicionals i emergents (oferta-demanda) dels Bioproductes de Muntanya i dels seus processos de transformació orientats a noves cadenes de valor afegit.

 

ACT 4 - Eines i Recursos Digitals: Desenvolupament de Tecnologies facilitadores transversals (TFT) per millorar la transferència de coneixement i les col·laboracions entre el sistema R+D i les empreses i els mercats i Accions de capacitació i formació especialitzada

 

 1. Plataforma (espai de transferència) TIC que inclourà càpsules formatives e-learning per a la producció, transformació i mercat dels bioproductes), una Agenda ad hoc d'esdeveniments i jornades de transferència tecnològica orientades al sector, xarxes socials per dinamitzar i realitzar accions de comunicació i de divulgació, vídeos explicatius temàtics dels bioproductes i altra tipologia de documents. Dins aquesta Plataforma TIC de Transferència Tecnològica (KTT) s'inclourà un Catàleg de transferència de coneixement i de tecnologia a disposició del sector per promoure, impulsar i consolidar el projecte BioMarkets a la comarca i més enllà (que pugui servir com a Model inspirador per a replicar a altres comarques) amb un objectiu de sostenibilitat del propi projecte (relacionat amb l'Operació 1 de la Diputació de Lleida).
 2. Base de Dades open source de consulta i gestió online on es recopilin i s'harmonitzin les dades de proveïdors, clients, transformadors, maquinària, mapes temàtiques i informació de les qualitats d'estació del territori, dades climàtiques, dels sòls de la comarca, i dades dels aprovisionaments dels recursos endògens de bioproductes de la comarca (vinculada a l'Acció 1 de l'Operació 1 del CTFC). Aquesta Base de Dades (BD) d'accés obert estarà a disposició del sector i de la ciutadania i estarà vinculada a l'Observatori Forestal Català i a l'Observatori 4.0 dels recursos endògens de la resta de territoris de muntanya (vinculant aquesta activitat a l'Operació 1 de PROMECO).
 3. Botiga on line per a la comercialització dels bioproductes (com a matèries primeres) però també per a la promoció de productes elaborats finals de més valor afegit validats en el Lab_Experimentació (Act 1 Operació 1 CTFC) orientats a mercats emergents més enllà de la industria agroalimentària.
 4. Sistema de Suport a la decisió (DSS) orientat a bioproductes de muntanya. Motor de càlcul amb algoritmes amb criteris d'optimització i simulació de dades dels bioproductes principalment tòfones, bolets i PAMS per tal d'oferir una eina útil i pràctica a l'emprenedor i/o productor que vulgui prospectar la viabilitat de diferents escenaris i models de negoci (aquesta eina de suport a la decisió inclourà un mòdul de dades biofísiques del medi, informació dels diferents itineraris de producció dels bioproductes, i escenaris econòmics, d'inversió i de retorn econòmic, entre d'altres aspectes). L'eina tindrà per finalitat recrear diferents escenaris/itineraris de producció indicant les necessitats i les inversions i oferint una estimació de viabilitat econòmica i dels riscos associats.

 

ACT 5 - Promoció d'un signe distintiu identitari dels bioProductes de Muntanya al territori. Accions de comunicació, màrketing i branding associades i accions de promoció


Aquest projecte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, en el marc dels projectes d’especialització i competitivitat territorial, que formen part de la RIS3CAT
Subscriu-te
al nostre newsletter
Dona't d'alta al nostre newsletter i podràs seguir de primera mà totes les novetats del CTFC.