Gestió forestal multifuncional / CTFC
Línies d'R+D i Transferència

  • Dinàmica del bosc i canvi global
  • Silvicultura adaptativa i models de gestió forestal
  • Modelització i planificació forestal multifuncional
  • Boscos i cicle de l’aigua
  • Prevenció de grans incendis, ecologia del foc i restauració forestal
  • Malalties forestals i patògens invasors
  • Sòls forestals, adobs orgànics i estocs de carboni
  • Gestió forestal i segrest de carboni
  • Plantacions forestals, sistemes agroforestals i silvopastorals
Àmbits de treball

/ Impactes del canvi climàtic i foment de la resiliència dels sistemes forestals davant múltiples pertorbacions

/ Efectes dels canvis en els usos del sòl en la dinàmica i el funcionament dels espais forestals

/ Orientacions i models silvícoles per a la planificació i la gestió forestal, adaptats al context actual (pertorbacions naturals, multifuncionalitat i serveis ecosistèmics)

/ Modelització del funcionament i la dinàmica del bosc sota diferents escenaris climàtics i de gestió forestal

/ Prevenció de grans incendis forestals, integració del foc prescrit en la gestió forestal i en la restauració post incendi

/ Eines per a l’anàlisi de la variació espacial i la dinàmica temporal de la composició i estructura del bosc i el sotabosc

/ Detecció de patògens forestals mitjançant tècniques innovadores

/ Gestió sostenible dels sistemes agrosilvopastorals i la seva integració en l’explotació ramadera

/ Plantacions forestals i sistemes agroforestals de valor productiu i ambiental

/ Química de la matèria orgànica del sòl, esmenes húmiques i fertilitzants

/ Cicle del carboni terrestre i valoració dels estocs de carboni en sistemes agroforestals